Latest News/Updates

  •  ProPoster 3.01.25
    ProPoster 3.01.25
    2012-07-22 11:51:16, View: 20,683, Category: กราฟิก และ รูปภาพ
    ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างโปสเตอร์ สำหรับโปรแกรม ProPoster เป็นโปรแกรมที่จะช่วยท่านออกแบบและสร้างโปสเตอร์ได้ทุกรูปแบบหรือสิ่งพิมพ์ที่ขนาดใหญ่นั้นเองครับ และยังสามารถสั่งปริ้นโปสเตอร์ได้อีกด้วย สามารถลองรับไฟล์ภาพ ( bmp, gif, jpg, wmf, emf ) สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโปรแกรมช่วยออกแบบโปสเตอร์อยู่ แนะนำโปรแกรมนี้เลยครับ

1